زلزله ای به بزرگی ۲.۴ در مقیاس امواج درونی زمین(ریشتر) ساعت ۱۰ صبح دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۱ شهرهای دماوند، رودهن و آبسرد در شهرستان دماوند را برای سومین بار در سه روز لرزاند.

۴زلزله ای به بزرگی ۲.۱ در مقیاس امواج درونی زمین(ریشتر) شب گذشته شهرهای فیروزکوه و کیلان در شهرستانهای فیروزکوه و دماوند را لرزاند تا چهارمین زلزله شرق استان تهران در پنج روز رخ دهد.

این زمین لرزه ساعت ۲۲ و سه دقیقه و ۱۶ ثانیه چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۱ روی داده که موقعیت مرکز زلزله توسط مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ۳۵.۵۵ شمالی و ۵۲.۶۲ شرقی گزارش شده است.

زلزله شهرهای فیروزکوه و کیلان در عمق ۱۶ کیلومتری زمین با عدم قطعیت مکانی ۰.۸۷ + / کیلومتر در جهت شمالی جنوبی و ۱.۱۱ + / کیلومتر در جهت شرقی غربی بوده است.

زمین لرزه شامگاه چهارشنبه استان تهران در ۲۷ کیلومتری فیروزکوه در استان تهران، ۳۶ کیلومتری آرادان در استان سمنان، ۴۱ کیلومتری کیلان در شهرستان دماوند و ۱۱۱ کیلومتری تهران بزرگ گزارش شده است.

گفتنی است، زلزله ای به بزرگی ۲.۴ در مقیاس امواج درونی زمین(ریشتر) ساعت ۱۰ صبح دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۱ شهرهای دماوند، رودهن و آبسرد در شهرستان دماوند را برای سومین بار در سه روز لرزاند.

زمین لرزه دوشنبه استان تهران در ۷ کیلومتری دماوند، ۱۶ کیلومتری آبسرد، ۲۲ کیلومتری رودهن و ۶۸ کیلومتری تهران بزرگ گزارش شد.

همچنین زلزله ای به بزرگی ۲.۱در مقیاس امواج درونی زمین(ریشتر) ساعت ۱۹ و ۱۰ دقیقه و ۴۶ ثانیه یکشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۱ نیز رودهن و آبسرد در شهرستان دماوند و بومهن در بخش مرکزی تهران را لرزاند.

آن زمین لرزه در ۱۰ کیلومتری رودهن، ۱۱ کیلومتری آبسرد، ۱۱ کیلومتری بومهن و ۴۵ کیلومتری تهران بزرگ گزارش شد.

زلزله ای به بزرگی ۲.۳در مقیاس امواج درونی زمین(ریشتر) نیز بامداد شنبه شهرستانهای دماوند و فیروزکوه را لرزاند که این زمین لرزه در ۳۳ کیلومتری دماوند، ۳۵ کیلومتری فیروزکوه، ۳۹ کیلومتری کیلان و ۹۲ کیلومتری تهران بزرگ گزارش شد.