ملت ایران:این خانم، دختر مبارز معروف امریکای جنوبی " چه گوارا " است. او میگوید پدرش اولین مردی است که او عاشقانه دوست داشته است و همیشه وی را " پاپی " صدا میزده است
دکتر آلیدا گوارا تقریبا ۷ ساله بود که پدرش در جنگلهای بولیوی در سال ۱۹۶۷ توسط سربازان سازمان سیا امریکا به قتل رسید. او روزهایی را به یاد می آورد که به همراه برادرش با لباس مبدل برای دیدن پدر به کوبا سفر میکردند.


حالا این دختر ۵۱ ساله است و میگوید تا سن ۱۶ سالگی همواره از خود میپرسید چرا باید عاشق پدرش باشد وقتی او هرگز کنار آنها نبوده است و زمانیکه به خاطرات فکر میکند به این نتیجه میرسید که پدرش مردی بود که میدانست چگونه عشق بورزد و او همیشه دوست دارد تا پدرش باز هم زنده باشد.
این خانم بزرگترین فرزند در میان ۴ فرزند چه گوارا از ازدواج دومش است. عکس پدر او روی میلیونها تی شرت و پوستر و حتی در سالنهای مد نیز دیده میشود و او خوشحال است که بعد از ۴۵ سال گذشتن از مرگ او، وی همچنان زنده است و این حرکت را نوعی احترام به پدرش میداند. او میگوید خوشحال است که پدرش اینگونه در میان هوادارنش زنده است.
وی در مورد مرگ پدر میگوید وقتی در خیابانهای هاوانا تصاویر اورا دیده است فهمیده که پدر کشته شده و خود شخص فیدل کاسترو که دوست نزدیک پدر او بود او را به آرامش دعوت کرده است و گفته که پدرش به خاطر آرمانهایی که داشت کشته شده و این مرگی بوده که خود او انتخاب کرده است
چه گوارا دانشجوی رشته پزشکی بود که به خاطر مبارزه برای آزادی به جنگهای چریکی بدون مرز پرداخت و تبدیل به یک اسطوره جهانی در مبارزات آزادی طلبانه به شمار میرود.

پرداد