دکتر حسین توکلی در گفت وگو با ایسنا، افزود:آزمون دکترینیمه متمرکز سال ۹۳ در هشت گروه آموزشی برایپذیرش دانشجویان در ۲۶۷ کد رشته امتحانی برنامه ریزی شده که آزمون آن صبح روز جمعه(۱۶ اسفند ماه سال جاری) در حوزه های امتحانی برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این آزمون هر یک از داوطلبان دو دفترچه آزمون دریافت خواهند کرد که دفترچه شماره یک مجموعه سؤالات دروس اختصاصی(تخصصی) و دفترچه شماره دو شامل آزمون دروس عمومی و سؤالات استعداد تحصیلی و زبان خارجی است. همچنین یک پاسخ نامه نیز به منظور درج پاسخ ها به داوطلبان داده می شود.

مشاور عالی سازمان سنجش تصریح کرد: داوطلبان هر یک از کد رشته های امتحانی ضرورت دارد به مجموعه سؤالات تخصصی گروه های آموزشی انتخابی مندرج در دفترچه شماره یک که شامل گروه های علوم انسانی، کشاورزی، منابع طبیعی، هنر، علوم پزشکی و دامپزشکی است، به مدت ۱۲۰ دقیقه پاسخ دهند و داوطلبان هر یک از گروه های امتحانی، علوم پایه و فنی و مهندسی باید به سؤالات مجموعه دروس تخصصی انتخابی در مدت ۱۵۰ دقیقه پاسخ دهند.

توکلی گفت: کلیه داوطلبان گروه های آموزشی هشت گانه علاوه بر پاسخگویی به مجموعه سؤالات تخصصی انتخابی دفترچه شماره دو نیز دریافت می کنند که باید ۶۰ سؤال مندرج در این دفترچه که شامل ۳۰ سؤال استعداد تحصیلی است، در ۶۰ دقیقه و به ۳۰ سؤال زبان این دفترچه نیز در مدت ۳۰ دقیقه پاسخ دهند.

به گفته وی، ضرایب درسی هر یک از کد رشته های امتحانی در دروس اختصاصی با ضریب چهار در نظر گرفته شده اما برای استعداد تحصیلی و زبان خارجی، ضریب یک در نظر گرفته شده است؛ در حالی که در آزمون سال گذشته ضریب درس زبان یک بود.

مشاور عالی سازمان سنجش تصریح کرد: ضرایب دروس گروه آموزشی پزشکی پیش از این از طریق سازمان سنجش منتشر و به اطلاع داوطلبان رسیده است.

به گفته توکلی، تمامی سؤالات هر دو دفترچه آزمون به صورت تستی و چهار گزینه ای است و برای هر پاسخ صحیح، سه نمره مثبت و برای هر پاسخ تصادفی یا حدثی، یک نمره منفی در نظر گرفته شده؛ لذا به داوطلبان توصیه می شود چنانچه پاسخ سؤالی را نمی دانند، به آن پاسخ ندهند، چرا که نمره منفی برای آنها لحاظ می شود.

وی تصریح کرد: برای سؤالاتی که بیش از یک جواب درج شده باشد نیز نمره منفی تعلق می گیرد، چرا که هر دو پاسخ غلط محسوب می شود. هر چند که ممکن است یکی از پاسخ ها درست باشد، لذا داوطلبان تنها یک پاسخ صحیح را در پاسخنامه درج کنند.