ملت ایران: در برنامه های راهبردی به دنبال انتقال این دانشگاه به منطقه ۲۲ هستیم.

به گزارش ملت ایران به نقل از مهر، دکتر رضا روستاآزاد در همایش مدیریتآلودگی هواو صوت با تاکید بر اینکه زندگی در تهران تبدیل به یک تهدید شده است نه یک فرصت افزود: در زمانی کهدانشگاه شریفدرتهرانمستقر شد همه آن را یک فرصت می‌دانستند ولی با افزایش آلودگی‌های صوتی و هوا زندگی در این شهر تبدیل به یک تهدید شده است.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به برنامه یا راهبردی این دانشگاه اظهار داشت: در این برنامه ها به دنبال این امر هستیم که چگونه می توانیم دانشگاه شریف را به جای دیگری منتقل کنیم.

وی با بیان اینکه به دنبال منطقی برای استقرار دانشگاه شریف هستیم یادآور شد: در شمال غرب تهران در منطقه ۲۲ اراضی ای داریم که درصدد هستیم دانشگاه شریف را به این منطقه منتقل کنیم.

وی با اشاره به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص کلیات طرح انتقال تهران خاطرنشان کرد: در مذاکراتی که در جلسه دیروز مجلس شورای اسلامی انجام شد هرچند که طرح انتقال تهران مورد بحثقرار گرفت ولی صحبت های علمی در آن صورت نگرفت ضمن آن که گفته‌های آنها بر اساس عدد و آمار نبوده است.

روستاآزاد به تجربیات کشورهای پاکستان و آمریکا برای انتقال پایتخت اشاره کرد و گفت: امیدواریم در این همایش که ۱۱۲ مقاله علمی ارایه می‌شود بتواند عدد و ارقام مورد نظر برای رفع آلودگی هوای تهران در اختیار مجلس و دولت قرار دهد.

وی با تاکید بر اینکه ۷۵ درصد منشاء آلودگی هوای تهران ناشی از حمل و نقل شهری و خودروها هستند یادآور شد: پیشنهاد توسعه خودروهای برقی در شورای عطف مطرح شد که بدون استناد به موضوعات علمی بر هزینه بر بودن و عدم صرفه اقتصادی فناوری خودروهای برقی تاکید شد. این در حالی است که در چین حتی در حومه شهرها نیز از موتورهای برقی و وسایل حمل و نقل عمومی برقی استفاده می شود.