پایگاه اطلاع رسانیدولتدراین باره نوشت:با تصویب هیئت وزیران، اعتبار اولینکارتهای شناساییملیصادره تا پایانسال۱۳۹۴ تمدید شد.
هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده(۶) قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی - مصوب ۱۳۷۶ - تصویب کرد؛ ماده(۹) آیین نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی و اصلاحات بعدی آن، اصلاح می شود.
بر این اساس، کارتهای شناسایی ملی صادر شده موضوع این آیین نامه، تا زمان صدور کارت هوشمند ملی چند منظوره موضوع بند " د " ماده(۴۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و جایگزینی آن بر اساس ترتیبات مقرر در آیین نامه اجرایی بند یاده شده، حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۴ اعتبار دارند.
این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
بر اساس مصوبه پیشین دولت، اعتبار اولین کارتهای شناسایی ملی صادره سالهای ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۸۳ تا پایان سال ۱۳۹۲ تمدید شده بود که بر اساس مصوبه جدید هیئت وزیران، اعتبار این کارتها تا پایان سال ۱۳۹۴ تمدید می شود.