نگهبانان باغ وحش می گویند زمستان که می رسد خرس پاندای آنها شبیه خرس های قطبی رفتار می کند.
شدیدترین برف ۱۰ سال اخیر در شهر همیشه بهاری کومینگ باعثخوشحالی خرس پاندای ما در باغ وحش شده است.
بسته شدن فرودگاهها نیز دلیل شده تا توریستها یکبار دیگر هم شده از این باغ وحش و پاندای آن دیدار کنند.