اعضای شورای شهر تهران در جریان نطق پیش از دستور یکی از اعضای شورا در خصوص یوم الله ۱۳ آبان فریاد مرگ بر آمریکا سردادند.

اقبال شاکری در جلسه علنی روز سه شنبه شورای شهر با بیان اینکه ما مرگ بر آمریکا گفته ایم اما هرگز به دنبال جنگ نیستیم، گفت: مرگ بر آمریکا دفاع از بنیان خانواده و حفظ ارزش های فرهگی کشور است. ما به نبال حفظ ارزش ها و آرمانها هستیم.

اعضای شورای شهر در پایان سخنان شاکری در خصوص یوم الله ۱۳ آبان فریاد مرگ بر آمریکا سر دادند.