به گزارش ملت ایران به نقل از سایت پلیس، از ساعت ۷ صبح روز دوشنبه ۱۳ آبان تا پایان مراسم روز دانش آموز، از تردد همه خودروها در طول خیابان آیت الله طالقانی و در حد فاصل خیابان مفتح تا خیابان قدس ممانعت می شود.
همچنین توقف خودروها در ساعات اعلام شده و در حد فاصل خیابان مفتح تا خیابان قدس در طول خیابان آیت الله طالقانی ممنوع است که در صورت توقف، این خودروها به پارکینگ منتقل خواهند شد.
در این روز و در ساعات برگزاری مراسم روز دانش آموز، از تردد خودروها در هم تقاطعات مرتبط با خیابان آیت الله طالقانی نیز ممانعت می شود و مسیرهای جایگزین نیز برای سهولت در عبور و مرور شهروندان تهرانی در این روز پیش بینی شده است که خودروهای عبوری از این محدوده با راهنمایی ماموران راهنمایی و رانندگی به آن ها هدایت می شوند.