دیدن چنین تابلو هایی درباره مذاکره احتمالی ایران و آمریکا در شهر تهران واکنش بسیاری از شهروندان را به دنبال داشته است، بسیاری متعجب اند که آیا قرار است شهرداری و تبلیغات شهری هم در دیپلماسی کشور دخالت داشته باشند؟ و یا این نوع تبلیغات وظیفه القاء پیام دیگری را به شهروندان تهرانی دارد؟
نظرات خود درباره این عکس را بصورت کامنت در انتهای مطلب بگذارید