به گزارش سرویس اجتماعیملت ایران: قضات و مقامات قضایی در انگلستان و ولز در حال بحثبرای حذف سوگند به انجیل و یا دیگر کتاب های مقدس در دادگاه هستند.

این مقامات در عوض پیشنهاد داده اند که در بیانیه ای از مردم قول گرفته شود که در گفتن حقیقت، بسیار صادقانه عمل کنند.

هواداران این بحثمی گویند که بسیاری از مردم نسبت به کتاب مقدس بی تفاوت شده اند اما مخالفان بر این باورند که این کار موجب تقویت شواهد خواهد شد.

مراسم قسم خوردن به کتاب مقدس در دادگاه، آنقدر مسبوق به سابقه است که معلوم نیست اعضای پارلمان می توانند آن را تغییر دهند یا خیر.

برای قرن ها در انگلستان و ولز، قضات به عدالت ورزی پرداخته اند و تنها با تکیه بر انجیل، مردم را مجبور به گفتن حقیقت کرده اند. نیروی اخلاقی در آن زمان، آنقدر بی چون و چرا بود که برای گفتن حقیقت، فشار شدیدی را بر شهود اعمال می کرد.

جمله معروفی که شهود و متهمان از گذشته تا بحال در دادگاه ها تکرار کرده‌اند به این صورت بوده است:

" من به خداوند متعال قسم می خورم که حقیقت را بگویم و تمام حقیقت را بگویم و چیزی جز حقیقت را به زبان نیاورم. "

اما هم اکنون کانون قضات دادگاه های انگلستان و ولز که سه چهارم از ۲۳۰۰۰ قاضی این کشور ها را شامل می شود، در حال بحثاند تا هر گونه قسم و سوگند به خداوند متعال در دادگاه را حذف کنند.