ملت ایران: این ون که ساخته فولکس واگن است با فشار یک دگمه تبدیل به محل استراحت و پخت و پز شما در سفرهای خانوادگی می شود، مخصوصا برای کسانی که بچه دار بوده و بچه با سر و صدا نمی گذارد هر جایی سکنی گزینند.
استراحتگاه مورد نظر برای ۵ نفر در نظر گرفته شده است و کومپوزیت طویل شده از آلومینیوم مخصوص در صنایع هوایی، ساخته و پرداخته شده است. وزن این استراحتگاه چسبیده به ون ۱۳۶ کیلوگرم است.