ملت ایران: مشاور استاندار تهران گفت: با توجه به آماده نبودن زیرساخت های شهر مقصد و هزینه های بالایی که وجود دارد، به نظر می رسد طرح انتقال پایتخت منتفی است.

محمدرضا محمودی درباره تقسیم تهران به سه بخش و همچنین بحثانتقال پایتخت که در دولت دهم مطرح بود، افزود: در دولت قبل طرحی مطرح بود که براساس آن، تهران همان گونه که دارای ۲۲ منطقه شهرداری است، ۲۲ فرمانداری نیز برای تهران تشکیل شود تا نمایندگان دولت در همه مناطق حضور داشته باشند، اما این طرح اجرا نشد.

وی عنوان کرد: بحثانتقال پایتخت نیز یکی از موضوع هایی بود که بارها عنوان شد، اما با توجه به این که نیازمند زیرساخت های کامل است و هزینه بسیاری نیز می طلبد، در شرایط فعلی کشور به نظر نمی رسد اجرای این طرح امکان پذیر باشد.

معاون عمرانی سابق استاندار تهران تصریح کرد: با توجه به این شرایط، به نظر می رسد انتقال پایتخت منتفی باشد و طرح سه بخش شدن تهران نیز موضوعی است که جزئیات آن را نشنیده ام.

محمودی درباره این که در دولت دهم بحثهای زیادی درباره انتقال پایتخت اداری تهران به پرند صورت گرفت، گفت: این طرح هزینه بسیاری را در پی دارد، زیرا در صورت انتقال اداره ها، باید همه زیرساخت های آن از جمله حمل و نقل آن به طور کامل دیده شود. بنابراین بعید می دانم بحثانتقال پایتخت، هم اکنون عملیاتی شود. البته ممکن است در آینده با تامین زیرساخت های آن، بتوان پایتخت را انتقال داد.