شهروندان برخی شهر های روسیه از ترس رهگذر هایی که با هدف گرفتن خسارت خود را روی خودروی در حال حرکت آنها می اندازند دست به دامن دوربین های فیلمبرداری کوچکی شده اند که روی خودرو نصب می شود.

به موجب یکی از قوانین روسیه هر راننده ای که خودرواش با رهگذری برخورد کند باید به او خسارت بدهد. مگر اینکه مستنداتی وجود داشته باشد که نشان دهد رهگذر خود را به نوعی روی خودرو انداخته است. دوربین های کوچک یاد شده نیز به راننده ها کمک می کند تا عمدی بودن تصادف های ساختگی رهگذر ها را به اثبات برسانند.