ملت ایران:هدف کلی از اجرای این طرح، تهیه آمار و اطلاعات مربوط به سفرهای گردشگری خانوارهای کشور در سال ۱۳۹۱ است. جامعه هدف، شامل همه خانوارهای معمولی ساکن در مناطق شهری و روستایی کشور در سال ۱۳۹۱ است. آمارگیری این طرح در فصل های تابستان و پاییز انجام شده است. زمان آمارگیری این طرح در فصل تابستان، ۵ تا ۲۵ تیرماه ۱۳۹۱ و در فصل پاییز، ۱۰ تا ۳۰ مهرماه ۱۳۹۱ بوده است. بر اساس آمار مندرج در این طرح در فصل تابستان سال ۱۳۹۱، حدود ۵۷ درصد خانوارهای کشور که معادل ۱۲۴۸۵۳۱۶ خانوار هستند، حداقل یک سفر داشته اند. در مقابل حدود ۴۳ درصد یعنی ۹۲۶۳۶۸۴ خانوار در این فصل سفری نداشته اند. از سوی دیگر نتایج نشان می دهد که تعداد سفرهای داخلی در فصل تابستان، ۷۰۸۷۱۱۳۶ بوده است. ۶۰ درصد از سفرهای داخلی در فصل تابستان، با اقامت شبانه و ۴۰ درصد بدون اقامت شبانه بوده است.
همچنین بیش ترین سفرهای با اقامت شبانه در فصل تابستان سال ۱۳۹۱، با هدف دیدار دوستان و بستگان(۵۶ درصد) و سپس با هدف های گردش و تفریح(۲۰ درصد) و زیارت(۱۵ درصد) انجام پذیرفته است. سفرهای با اهداف فوق در مجموع ۹۱ درصد از سفرها را تشکیل داده است. حدود ۹ درصد از سفرها در فصل تابستان با اهدافی نظیر درمان، آموزش، خرید صورت گرفته است.
از سوی دیگر بیش ترین اقامتگاه اصلی مورد استفاده در سفرهای داخلی با اقامت شبانه خانوارها در فصل تابستان سال ۱۳۹۱، منزل بستگان و آشنایان با ۶۷ درصد، ویلا و آپارتمان اجاره ای با ۱۱ درصد و ویلا و آپارتمان شخصی با ۶ درصد بوده است.