نتایج جستجو: گودرزی

وزیر ورزش وجوانان با تاکید بر محوریت نظم و انضباط کاری در مجموعه وزارت، گفت: باید تلاش کنیم تا با برنامه ریزی از توان کارمندان و کارشناسان به بهترین شکل در راستای سیاست های دو حوزه ورزش و جوانان بهره بگیریم.

در یک خانواده ۴ نفری زندگی میکرد. متاهل است. بامادرش ۱۴ سال اختلاف سنی دارند. یک خواهر دارد که گرافیک خوانده ولی عشقوکالت دارد.