نتایج جستجو: گرایان

قدرتعلی حشمتیان رئیس جبهه مستقلین و اعتدال‌گرایان اظهار داشت: : کماکان سرلیست جبهه مستقلین و اعتدال‌گرایان آقای علی مطهری است و اصلاح طلبان و اصول گرایان معتدل در لیست ما جای دارند و اصلاح طلبان و اصول گرایان تندرو به هیچ وجه در لیست ما جایی ندارند.