نتایج جستجو: کیلومتری

این زمین لرزه درعمق هشت کیلومتری و در فاصله ۲۳ کیلومتری جزیره کیش، در موقعیت ۲۶.۶۷ شمالی و ۵۳.۹۰ شرقی بوقوع پیوست.