نتایج جستجو: کمیسیون اصل ۹۰

نایب رئیس مجلس گفت: در آستانه بازی ها شاهد تغییر مربی ای که با نظر جدی مجموعه دستگاه مدیریتی حوزه ورزش انتخاب شده و کارش را آغاز کرده، مواجه می شویم که اینگونه تغییرات به طور قطع آسیب های جدی را بر حوزه ورزش وارد خواهد کرد.

نایب رئیس مجلس گفت: در آستانه بازی ها شاهد تغییر مربی ای که با نظر جدی مجموعه دستگاه مدیریتی حوزه ورزش انتخاب شده و کارش را آغاز کرده، مواجه می شویم که اینگونه تغییرات به طور قطع آسیب های جدی را بر حوزه ورزش وارد خواهد کرد.