نتایج جستجو: کرزای

روحانی گفت: دو حادثه در قم دیدم که خیلی مهم بود؛ یکی سالی بود که می خواست حمام دوشی شود و دیگر سالی که می خواستند ساعت را عوض کنند. می گفتند این کارها برای این است که دین از بین برود. البته وقتی که مردم بیکار هستند دچار توهمات می شوند و مدام غصه دین و آخرت مردم را می خورند.