نتایج جستجو: کدهای ژنتیکی

تیموتی جاج اظهار داشت: نتایج تحقیقات ما نشان می‌دهد که خصوصیات ارثی در رابطه با استرس کاری تأثیر دارد و این به این معنا است که استرس ارتباط اندکی با ویژگیهای عینی شرایط دارد و بیشتر به کدهای ژنتیکی افراد مرتبط می‌شوند.