نتایج جستجو: کتاب درسی

سرپرست گروه مؤلفان کتاب های درسی ادبیات معتقد است: امکان طرح همه چهره ها در کتاب های درسی فراهم نیست، همراه با این که آوردن نام نویسندگان در این کتاب ها به معنای تجویز خواندن کتاب های آن هاست و آثار کسانی چون چوبک و شاملو در کتاب های درسی قابل طرح نیست.

مدیر کل چاپ و توزیع مواد و رسانه های آموزشی وزارت آموزش و پرورش از آغاز توزیع کتابهای درسی پایه سوم راهنمایی و دانش آموزان دبیرستانی از صبح شنبه خبر داد.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با اشاره به شیوه آموزش مصرف شیر در درس «کوکب خانم» که به گفته او قدیمی است، تاکید کرد: اگر این درس را از کتاب درسی مقطع ابتدایی حذف نمی‌کردیم، وزیر بهداشت به ما اعتراض می‌کرد.