نتایج جستجو: پاس

قلعه نوعی پیشنهاد مدیر عامل باشگاه پاس را مبنی بر پذیرفتن سمت " مشاور فنی مدیر عامل " پذیرفت و به این عنوان منصوب شد