نتایج جستجو: ورزشگاه آزادی

بختیار رحمانی در سخت ترین روزهای حرفه ای 

در روزهای انتقال بختیار رحمانی به استقلال، هواداران از پایان صبر چند ساله برای استخدام بازیکنی به جای مجتبی جباری  می گفتند اما این انتظار خوش بینانه ای بود که در مرز رویا متوقف ماند.