نتایج جستجو: مهارت های زندگی

طلاق که در تمامی سال‌های یک دهه اخیر همواره روند رو به رشدی داشته است، سازمان‌ها و نهادهای مختلف را بر آن داشته تا برنامه‌هایی را در راستای کنترل و کاهش این آسیب اجتماعی اجرا کنند. در این میان آنچه کارشناسان بر آن تکیه دارند استفاده از روش‌هایی برای مقابله با طلاق است که با تغییرات زندگی هماهنگ باشند.

فرایند کشف بی وفایی و روابط خارج زناشویی و شوک ناشی از کشف آن هنگامی که فردی ازدواج می کند، به شریک زندگی اش قول می دهد که تا زمان مرگ به او وفادار بماند و انتظار اعتماد متقابل، اساس تعهد زناشویی می شود.

رسیده ام جلوی در، اطرافم را نگاه می کنم و توجهم به عریضه نویسی جلب می شود که گوشه ای ایستاده و با زنی درباره مبلغ اعتراضی که نوشته چانه می زند. جلو می روم و مات نگاهشان می کنم. زن که می رود، با پرسش نگاه می کند.

آموزش مهارت‌های زندگی مشترک به زوج‌ها پیش از ازدواج یکی از نکته‌های کلیدی در این زمینه است. البته هر فردی پیش از هر چیز باید خود و نیازهایش را بشناسد.

در این مرحله راه حل های مفید و سودمند را انتخاب کرده و از میان آنها الویت بندی نموده، برنامه زمان بندی را مشخص می کنیم و به اجرای راه حلی که الویت دارد و مناسب و مفید است می پردازیم.