نتایج جستجو: منتظر

از من بازار گرمی و این حرفها گذشته است اما باید بگویم ۳پیشنهاد رسمی دارم که به همه آنها گفته ام فعلاً منتظر تراکتور هستم چراکه اولویت اول و آخر من تراکتور است