نتایج جستجو: مزدک میرزایی

غریبی که در ۲۰ دقیقه پایانی بازی و به عنوان تعویض سوم پرسپولیس به میدان رفت در آن چند دقیقه نمایش امیدوار کننده ای ارائه داد