نتایج جستجو: محجبه

کادر کاراکوش زن محجبه در میدان تاکسیم استانبول در گفتگو با رسانه ها انتقاد خود را به شیوه حکمرانی اردوغان ابراز می کند.