نتایج جستجو: مجیدی

دکتر هاشمیان رئیس کمیته ضد دوپینگ گفته تا کنون هزار بار از مجیدی تست گرفته اند اما هیچ کدام مثبت در نیامده