نتایج جستجو: غرق

۵۰۸ نفر در پنج ماه نخست امسال بر اثر غرق شدگی در کشور جان خود را از دست دادند این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار متوفیات غرق شدگی ۶۱۲ نفر بود، ۱۷ درصد کاهش یافته است.