نتایج جستجو: عالیشاه

امید عالیشاه که دو اخطار از بازی های قبلی داشت قاعدتا باید بیشتر از تمام هم تیمی هایش احتیاط می کرد تا داربی را از دست ندهد. اما او در همان نیم ساعت اول شیرجه ای رفت که…