نتایج جستجو: طارمى

مهدى طارمى تمام اتفاقات رخ داده در محل هتل شب گذشته مابین خودش و مدیریت باشگاه را تکذیب و آن را به گردن رسانه ها انداخت.