نتایج جستجو: ضربه

او با سرعت زیادی اطراف زمین مبارزه می دود و می تواند با شمشیر برنده خود به صورت مخفیانه ضربه های برنده ای به دشمنان وارد کند. به نظر می رسد کلاس خوبی برای کسانی باشد که می خواهند ضربه های دیوانه وار زیادی را پشت سر هم اجرا کنند.