نتایج جستجو: صرفه جویی

رئیس انجمن بین‌المللی آب با بیان اینکه استقرار دبیرخانه دائمی انجمن بین‌المللی آب در ایران به دلیل پیامدهای حقوقی و مالی به این زودی‌ها انجام نخواهد شد، گفت: مردم ایران باید در خصوص ارزش آب آگاه شوند و صرفه‌جویی در آب را سرلوحه کار خود قرار دهند.

سومین تلاش برای بازیابی راکت؛

باز هم راکت فالکون 9 و باز هم یک بازیابی موفقیت آمیز دیگر، کارشناسان علوم فضایی منتظر هستند تا باز هم شرکت اسپیس ایکس خبرساز شود.

وزیر نیرو با هشدار درباره ادامه روند مصرف آب و اینکه ممکن است با وضعیت فعلی برخی شهرها و روستاها جیره‌بندی شود، گفت: از طریق شیرهای تنظیمی، فشار آب در شبانه‌روز تنظیم می‌شود.

حاج محمدرضا با بیان اینکه آمار مربوط به خودروها دیگر کارایی ندارد، تصریح کرد: سیستم کارتی سوخت ۸ سال است که کار می کند و به سمت فاسد شدن می رود زیرا کارتها جایگزین ویا دستکاری می شوند و حتی از کارت های متعدد استتفاده می شود لذا باید عطای طرح را به لقایش بخشید.