نتایج جستجو: سیاه

«دست سیاه» فیلمی جنایی درباره کارآگاهی است که موفق می‌شود تا ماهیت یک سازمان جنایی را افشاء کند. این سازمان در صحنه‌‌های جنایاتی که مرتکب می‌شود، دستی سیاه را به عنوان سمبل گروه خود به جا می‌گذارد.

با روش تراریخته؛

از ماه فوریه در فروشگاه های آمریکا سیبی تراریخته عرضه می شود که پس از برش تا سه هفته سیاه نمی شود.

با وجود تدابیر شدید برای جلوگیری از ایجاد بازار سیاه بلیت فروشی، برخی افراد بلیت های طبقه اول ورزشگاه را با قیمت های ۴۰ تا ۸۰ هزار تومان به فروش می رسانند.