نتایج جستجو: رتینوپاتی

احتمال سکته مغزی در بیماران با «رتینوپاتی فشارخونی» خفیف، حدود ۳۵ درصد و در بیمارانی با «رتینوپاتی فشارخونی» شدید به طور متوسط ۱۳۷ درصد بیشتر است.