نتایج جستجو: رئال

به جرات می توان گفت که تعیین کننده ترین لحظه بازی شب گذشته سلتا و رئال مادرید، دقیقه 64 بازی بود. لحظه ای که راموس می توانست بار دیگر ناجی رئال شود ولی این بار شانس با او یار نبود.