نتایج جستجو: دیوان محاسبات

در جلسه مشترک کمیسیون برنامه و بودجه با نمایندگان دولت متشکل از وزیر اقتصاد رئیس کل بانک مرکزی، ‌رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، رئیس صندوق توسعه ملی و دادستان و معاونین دیوان محاسبات تشکیل و موضوع برداشت ۴/۱ میلیارد دلاری فروش نفت از صندوق توسعه مورد بررسی قرار گرفت.

صاحب پناه:

رئیس هیات مدیره باشگاه استقلال گفت: انحراف بودجه ما غیرقابل جمع کردن نیست و همانطور که افشارزاده اعلام کرد واقعا چاره دیگری برای بستن تیم نداشتیم.

اقتصاد > اقتصاد سیاسی - درپی صدور گزارش دادستان دیوان محاسبات درباره پرونده موسوم به رانت ۶۵۰ میلیون یورویی و انتشار گسترده آن در رسانه ها، رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور نامه ای، ایراداتی را به موارد مطرح شده در این گزارش مطرح کرده است.

اقتصاد > اقتصاد سیاسی - درپی صدور گزارش دادستان دیوان محاسبات درباره پرونده موسوم به رانت ۶۵۰ میلیون یورویی و انتشار گسترده آن در رسانه ها، رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور نامه ای، ایراداتی را به موارد مطرح شده در این گزارش مطرح کرده است.

اقتصاد > اقتصاد سیاسی - درپی صدور گزارش دادستان دیوان محاسبات درباره پرونده موسوم به رانت ۶۵۰ میلیون یورویی و انتشار گسترده آن در رسانه ها، رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور نامه ای، ایراداتی را به موارد مطرح شده در این گزارش مطرح کرده است.

اقتصاد > اقتصاد سیاسی - درپی صدور گزارش دادستان دیوان محاسبات درباره پرونده موسوم به رانت ۶۵۰ میلیون یورویی و انتشار گسترده آن در رسانه ها، رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور نامه ای، ایراداتی را به موارد مطرح شده در این گزارش مطرح کرده است.

اقتصاد > اقتصاد سیاسی - درپی صدور گزارش دادستان دیوان محاسبات درباره پرونده موسوم به رانت ۶۵۰ میلیون یورویی و انتشار گسترده آن در رسانه ها، رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور نامه ای، ایراداتی را به موارد مطرح شده در این گزارش مطرح کرده است.

اقتصاد > اقتصاد سیاسی - درپی صدور گزارش دادستان دیوان محاسبات درباره پرونده موسوم به رانت ۶۵۰ میلیون یورویی و انتشار گسترده آن در رسانه ها، رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور نامه ای، ایراداتی را به موارد مطرح شده در این گزارش مطرح کرده است.

اقتصاد > اقتصاد سیاسی - درپی صدور گزارش دادستان دیوان محاسبات درباره پرونده موسوم به رانت ۶۵۰ میلیون یورویی و انتشار گسترده آن در رسانه ها، رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور نامه ای، ایراداتی را به موارد مطرح شده در این گزارش مطرح کرده است.