نتایج جستجو: خریداران

برخی از سایت‌های فروش مسکن در فضای مجازی برای القای ارزانی برخی ازواحدهای مسکونی به جای آنکه آدرس دقیق ملک را به خریداران بدهند، تنها به نام بردن اسم محله اکتفا می‌کنند.