نتایج جستجو: حاجی

مثل اینکه غیبت چندساعته حاجی از تهران دل او را برای ستاره هایش تنگ کرده، چون بعد از تمرین بعد از ظهر لشکری از ستاره ها به سمت دفتر حاجی حرکت می کنند