نتایج جستجو: تونی بلر

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی گفت: پشیمانی و عذرخواهی تونی بلر نقطۀ ننگی را در تاریخ استعمار انگلیس ثبت می کند و می تواند درسی برای سایر متجاوزان باشد.