نتایج جستجو: توفیق

سالک وقتی عظمت حضرت حق را در حد ظرفیت و گنجایش خود درک می کند، خودش را در برابر او بسیار ناچیز می بیند و هر چه کمال و مقامات او افاضه میشود، جنبه خاکساری و فروتنی او نیز اضافه می شود.