نتایج جستجو: تملک دارایی

جزئیات کامل ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه سال ۹۵ منتشر شد. که بر اساس آن مبلغ پاداش پایان سال(عیدی) را در بودجه سال ۱۳۹۵ معادل ۷.۵۰۰. ۰۰۰ ریال پیش بینی شده است.(مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید).

نمایندگان مجلس با تصویب یک پیشنهاد در اصلاحیه بودجه ۹۲، چک سفید امضا را به دولت نداده، پس گرفتند و مصوب کردند که تفاوت بیش از ۲۰ درصد در تخصیص و پرداخت ردیف های مصوب در ۸۵ درصد سایر پروژه های عمرانی توسط خزانه ممنوع است.