نتایج جستجو: تمرین

فرشاد احمدزاده در جریان تمرین امروز دچار آسیب دیدگی شد که به کمک کادرپزشکی شرایط بازگشت به تمرین را به دست آورد.