نتایج جستجو: تخم

دلیل اینکه در برخی مراکز توزیع سبد کالا، تخم مرغ عرضه نمی شود «ناهماهنگی در پرداخت به موقع محصول» عنوان شده است.