نتایج جستجو: باران

مخترعان هلندی چتری طراحی کرده و ساخته اند که با بررسی میزان بارش و بزرگی قطره های باران به تحلیل آنها پرداخته و نتیجه را به گوشی تلفن همراه کاربر مخابره می کند.