نتایج جستجو: اورژانس

در این طرح در هر خانه ای یک وسیله وجود دارد که با متصل کردن آن به قفسه سینه بیمار سریعا تمام اطلاعات لازم را به فرد همراه می گوید. این وسیله می تواند به افراد راهنمایی های لازم را برای انجام عمل احیای درست را بدهد.