نتایج جستجو: اصلا

راجیش شاه صاحب این فروشگاه می گوید من اصلا هیتلر را نمی شناختم و این نام پدربزرگم است که شریک تجاریم هست و اصلا نمی دانستم که این اسم اینقدرحساسیت ایجاد می کند.