نتایج جستجو: استرل

مارتین استرل یکی دیگر از بدلکاران حرفه ای است که در شنا رکوردهای بسیاری را از خود بر جای گذاشته است.