نتایج جستجو: احساس

احساس قدرت داشتن برای هر انسانی خو شایند است و فطرت و طبیعت آدمی می طلبد که به دنبال دستیابی به قدرت باشد، اما این قدرت چگونه به دست می آید و چطور می توان به آن رسید؟

آیا برخی اوقات حس میکنید پایتان بی حس شده؟ آیا گاهی اوقات احساس می کنید زیر شکم تان درد می کند؟ یا شاید احساس نفخ زیادی دارید؟