نتایج جستجو: آبراهام لینکلن

ماه روز سه‌شنبه طی اولین ماه‌گرفتگی کامل از چهار ماه‌گرفتگی که قرار است در یک سال و نیم آینده رخ دهند، در مرحله‌ای خاص سرخ‌رنگ خواهد شد، فازی که به ماه خونین شهرت یافته‌است.

باید صحرا را دوست داشت، اما هرگز کاملاً به آن اعتماد نکن؛ چون صحرا محک مردان است. هر گام آنها را احساس می کند و کسی را که سربهوا و گیج باشد خواهد کشت.(پائولو کوئیلو)